O nas – kopia


Misja

EFEKTYWNE DZIAŁANIE DLA DOBRA WSPÓLNEGO POPRZEZ WSPIERANIE ROZWOJU FUNDRAISINGU W POLSCE

Pragniemy, aby wszystkie polskie organizacje miały fundusze na wypełnianie swej misji i były stabilne finansowo dzięki profesjonalistom odpowiedzialnym za rozwijanie relacji z darczyńcami.

BRAK PIENIĘDZY NIE MOŻE BYĆ PRZESZKODĄ W CZYNIENIU DOBRA!


Wartości

Nasze Stowarzyszenie jest oparte na następujących wartościach:

SŁUŻBA, OSOBISTE ZAANGAŻOWANIE, WZAJEMNA POMOC, UCZCIWOŚĆ i SZACUNEK.

Zasady etyczne, jakimi się kierujemy, wynikają z Międzynarodowej Deklaracji Zasad Etycznych w Fundraisingu z 2006 roku oraz Polskiej Deklaracji Etycznej Fundraisingu uchwalonej w Warszawie podczas I Kongresu Etyki Fundraisingu w 2011 roku.


Cele

WSPIERANIE
rozwoju zawodowego oraz integracja środowiska fundraiserów w Polsce

PROMOCJA
najwyższych standardów etycznych w działalności fundraisingowej

EDUKACJA
w zakresie fundraisingu

Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu realizuje swe cele poprzez:
– organizację szkoleń, staży i konferencji;
– umożliwienie wymiany doświadczeń pomiędzy fundraiserami w Polsce i za granicą;
– promocję dobrych praktyk w zakresie fundraisingu i realizacji inicjatyw obywatelskich;
– działalność wspomagającą technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r.


Statut stowarzyszenia – pobierz TUTAJ


Ludzie

[TEAM_M id=453]


Członkostwo w EFA

Jesteśmy członkami EFA

Jerzy Mika
Prezes Zarządu
Robert Kawałko
Wiceprezes Zarządu
r.kawalko@fundraising.org.pl
Hanna Wesołowska-Starzec
Dyrektor
hannawesolowskastarzec
@fundraising.org.pl
tel. 601 053 501