Ilona Trojnar

Od 2005 r. zaangażowana w działalność społeczną, pozyskuje środki finansowe dla organizacji pozarządowych. Aktualnie ekspert w ramach projektu pt. „Szkoła Fundraiserów NGO w województwie lubelskim”, realizowanego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 (Priorytet 4. Silne organizacje pozarządowe, Kierunek działania: 1. Zwiększanie kompetencji organizacji obywatelskich). Od 2017 r. jest Dyrektorem Programowym Caritas Diecezji Siedleckiej (CDS). Pracuje nad podniesieniem kompetencji i profesjonalizacją w zakresie zarządzania organizacją pozarządową, opracowuje programy wsparcia i zadnia publiczne, bierze czynny udział w zarządzaniu projektami,  personelem i współpracą z wolontariuszami. Odpowiada za finansowanie bieżącej działalności, komunikację i efektywna współpracę pomiędzy pracownikami, troszczy się właściwe relacje z mediami oraz administracją publiczną. W 2019 roku prowadziła zajęcia nt. fundraisingu w ramach Działalności Mobilnego Centrum Wsparcia Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży, będącego częścią projektu „Profilaktyka zdrowia psychicznego – myślimy pozytywnie. Prowadzenie działań na rzecz upowszechniania wiedzy na temat zdrowia psychicznego i jego uwarunkowań, kształtowanie przekonań, postaw, zachowań i stylu życia wspierającego zdrowie psychiczne, rozwijania umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu, przeciwdziałanie seksualizacji dzieci i młodzieży – w szczególności przez prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych” – moduły I, II i IV z Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016 – 2020 (dalej „Projekt”) na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej. W 2018 r. prowadziła warsztat „Jak pozyskiwać darczyńców- fundraising w praktyce” na Wydziale Zarządzania i Inżynierii Produkcji Politechniki Łódzkiej w ramach IV Forum Organizacji Młodzieżowych „Wspólnie Dla Przyszłości”.

W latach 2013-2016 pełniła funkcje kierownika Biura Zarządu Caritas Diecezji Siedleckiej, Asystentki Dyrektora CDS, księgowej oraz koordynatora projektów. Realizowała programy z zakresu pomocy społecznej, edukacji, profilaktyki uzależnień, Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem i Pomocy Postpenitencjarnej. W latach 2013-2014 efektywnie koordynowała Centrum Wsparcia dla Organizacji Pozarządowych w Siedlcach. Od 2014 r. do 2016 r. była Z-ca Przewodniczącego Prezydium Krajowej Rady Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży (KSM) a następnie objęła stanowisko Przewodniczącego Prezydium Krajowej Rady KSM (2016-2018). W 2016 r. organizowała i prowadzenia Kongres Młodzieży Polonijnej. W latach 2015-2017 była sekretarzem Rady Organizacji Pozarządowych Miasta Siedlce i Powiatu Siedleckiego. Od 2005r do 2007 r. Sekretarz Zarządu Diecezjalnego KSM Diecezji Siedleckiej, a następie Prezes Zarządu Diecezjalnego KSM Diecezji Siedleckiej (2007- 2016).

Posiada bogate doświadczenie w zarządzaniu organizacją pozarządową. Potrafi inspirować i motywować do działania dzieci i młodzież, pozyskiwać i rozliczać dotacje, zarządzać projektami lokalnymi i ogólnopolskimi, organizować i prowadzić szkolenia oraz obozy dla dzieci i młodzieży. Znakomicie radzi sobie z organizacją dużych imprez kulturalnych, festiwali  i programów patriotycznych, edukacyjnych i profilaktycznych. Potrafi nawiązać i utrzymać współpracę z administracją publiczną, mediami, ośrodkami kultury, firmami i organizacjami pozarządowymi. Doskonale radzi sobie z administracją stron internetowych, przygotowywaniem materiałów informacyjnych i promocyjnych. Jest autorką wielu projektów wśród których znalazły się miedzy innymi te skierowane do dzieci i młodzieży, osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz więźniów. Ukończyła m.in. następujące kursy i szkolenia:

 • 2016 Szkolenie „Polityka rachunkowości i podatki 2016 r. w organizacjach społecznych
  i kościelnych osobach prawnych”, Szkolenie na temat tworzenia międzynarodowych projektów edukacyjnych i pozyskiwania środków na ich realizację z programów: Erasmus + Młodzież oraz Edukacja dorosłych, eTwinning, polsko-litewskiej i polsko-ukraińskiej współpracy; udział w V Kongresie Pozyskiwania Funduszy „Dokąd zmierza 1% podatku?”;
 • 2015 Warsztaty- szkolenie „Tama- przeciwko uzależnieniu od narkotyków”; Szkolenie „Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży miejscem przygotowania młodzieży
  do pełnienia funkcji społecznych”; Udział w 9. Międzynarodowej Konferencji Fundraisingu w Polsce; Kurs zawodowy Fundraiserów CFR5;
 • 2014 Szkolenie „Ochrona danych osobowych w projektach PO KL”; kurs „Specjalista ds. rozliczeń funduszy unijnych”, „Specjalista ds. funduszy unijnych”, szkolenie „Jak przygotować dobry projekt do PO FIO 2014”; udział w 8. Międzynarodowej Konferencji Fundraisingu w Polsce; szkolenie „Zbiórki publiczne i nadzór nad organizacjami pozarządowymi”;
 • 2013 Szkolenie „Współpraca z mediami”, „Pozyskiwanie środków na działalność z wykorzystaniem akcji bezpośrednich”; Szkolenie „Granty i fundraising jako sposoby finansowania inicjatyw ekonomii społecznej”;
 • 2012 Szkolenie „Planowanie strategiczne w organizacji pozarządowej”; Warsztaty wspierające dla rodzin i opiekunów w ramach projektu „Wsparcie osób niewidomych na rynku pracy III”;
 • 2010 Szkolenie „Księgowość w organizacji pozarządowej”, „Zarządzanie organizacją pozarządową”;
 • 2008 Szkolenia w ramach projektu „Bóg Rzeka Życia- edukacja dla młodzieży, młodzież
  dla ekorozwoju”: Zarządzanie środowiskiem, Ekologia i Edukacja Ekologiczna, Rolnictwo Ekologiczne, Ekoturystyka;