Skip to main content

Polityka prywatności

Szanowni Użytkownicy,

Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu jest organizacją pozarządową, której celem jest wspieranie rozwoju zawodowego oraz integracja środowiska fundraiserów, ustanawianie i propagowanie najwyższych standardów etycznych, a także edukacja w zakresie fundraisingu.

Realizując nasze działania zbieramy i przetwarzamy dane osobowe darczyńców,
pracowników, wolontariuszy, uczestników kursów w celu skutecznej realizacji
naszej misji.

Poniżej znajdziesz aktualnie obowiązujące zasady przetwarzania danych
osobowych.

RODO

Od 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”).

RODO obowiązuje w identycznym zakresie we wszystkich krajach Unii
Europejskiej, a więc także w Polsce i wprowadza szereg zmian w zasadach
regulujących przetwarzanie danych osobowych, które będą miały wpływ
na działalność mi. in. organizacji i stowarzyszeń w tym Polskiego Stowarzyszenia Fundraisingu. Poza RODO w polskim porządku prawnym obowiązuje też ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781), która doprecyzowuje niektóre z zasad ochrony danych osobowych. W poniższej informacji przedstawiamy skrót najważniejszych zagadnień dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych, jakie będzie mieć miejsce po 25 maja 2018 r. w związku z korzystaniem z naszych usług.

 

Dane osobowe to, zgodnie z RODO, informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Takimi danymi są np.: imię i nazwisko, adres, telefon, identyfikator internetowy stan zdrowia, stan cywilny, sytuacja ekonomiczna, sytuacja prawna.

Administratorzy – Kto przetwarza dane?

Administratorem danych osobowych jest Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu, z siedzibą przy ul. Szewskiej 20/4, 31-009 Kraków, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000256735. Podstawa i cel przetwarzania danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych wymaga podstawy prawnej. RODO przewiduje kilka rodzajów takich podstaw prawnych dla przetwarzania danych. W działalności Stowarzyszenia wystąpią, co do zasady trzy z nich:

1. Niezbędność przetwarzania do zawarcia lub wykonania umowy, której jesteś
stroną. Umowa w naszym przypadku to regulaminy i umowy z pracownikami,
współpracownikami, wolontariuszami, uczestnikami kursów. Bez tej możliwości nie bylibyśmy w stanie zapewnić możliwości działania PSF.
2. Niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora czyli Stowarzyszenie. Ta podstawa przetwarzania dotyczy przypadków, gdy przetwarzanie danych osobowych jest uzasadnione z uwagi na nasze usprawiedliwione potrzeby, co obejmuje realizację celów Stowarzyszenia.
3. Prawne zobowiązania, w naszym przypadku jest to np.: przekazanie materiałów na żądanie uprawnionego organu np.: sądu. Zasady przetwarzania danych osobowych. Twoje dane w Stowarzyszeniu przetwarzane będą wyłącznie w przypadku posiadania przez nas jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej. Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Twojej strony ograniczających tę zgodę, w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy – przez czas jej wykonywania, a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu. Po wskazanym w w/w punkcie okresie czasu dane podlegają usunięciu z baz elektronicznych Polskiego Stowarzyszenia Fundraisingu lub zniszczeniu jeśli są w formie papierowej. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany,
poza sklasyfikowaniem w formie elektronicznej bazy danych.

Przekazywanie danych osobowych.

Twoje dane mogą być przekazywane jedynie w niezbędnym zakresie innym odbiorcom: instytucjom państwowym i samorządowym uprawnionym do ich żądania na podstawie przepisów prawa, grantodawcom, zgodnie z zapisami umowy. W każdym przypadku przekazanie danych nie zwalnia nas z odpowiedzialności za ich przetwarzanie.

Prawa osoby, której dane są przetwarzane.

Zgodnie z RODO przysługują Ci określone uprawnienia wobec Twoich danych i ich przetwarzania przez nas. Jeśli udzieliłeś zgody na przetwarzanie danych możesz ją w każdej chwili wycofać.
Masz również prawo do:
• dostępu do swoich danych osobowych,
• sprostowania swoich danych osobowych,
• usunięcia swoich danych osobowych,
• ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
• przenoszenia swoich danych osobowych.
• wniesienia skargi do organu nadzorczego – obecnie jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Uprawnienia powyższe przysługują Ci także w przypadku prawidłowego
przetwarzania danych przez administratora. Pamiętaj, że wycofanie zgody
na przetwarzanie danych osobowych lub wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania, a także żądanie ograniczenia zakresu przetwarzania danych lub ich usunięcia nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego wcześniej.

Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu / Polish Fundraising Association
ul. Szewska 20/4, 31-009 Kraków tel./faks +48 12 423 80 07
e-mail: psf@fundraising.org.pl www.fundraising.org.p