Skip to main content

Oferujemy przygotowanie strategii fundraisingowej

Przygotowanie strategii fundraisingowej obejmujące następujący zakres:

 1. Analizę otoczenia organizacji
 2. Diagnozę aktualnej sytuacji organizacji i jej potencjału do prowadzenia działań fundraisingowych. Diagnoza może być przedstawiona w formie analizy SWOT/PEST/TOWS lub opisowej i przeprowadzona m.in. na podstawie dokumentów, wywiadów i researchu.
 3. Rekomendacje działań fundraisingowych przygotowane we współpracy z zespołem lub przez eksperta, w zależności od poziomu rozwoju fundraisingu w organizacji.
 4. Harmonogram/plan działania – na ustalonym poziomie szczegółowości np. kwartał/pół roku/rok.
 5. Budżet kosztowy i estymacja przychodów na podstawie działań ustalonych z zespołem oraz zaakceptowanych wskaźników i założeń.

Analiza otoczenia organizacji:

 1. Desk research
 2. Przygotowanie listy benchmarków innych organizacji
 3. Opracowanie listy dobrych praktyk przez nie realizowanych
 4. Określenie trendów, które mogą wpływać bezpośrednio lub pośrednio na działania fundraisingowe organizacji
 5. Analiza ryzyka i opracowanie metod ich minimalizowania, w ustalonym zakresie

Diagnoza aktualnej sytuacji organizacji i jej potencjału do prowadzenia działań fundraisingowych. 

Może być przedstawiona w formie analizy SWOT/PEST/TOWS lub opisowej i przeprowadzona m.in. na podstawie dokumentów, wywiadów i researchu w zakresie:

  1. Misja, wizja oraz wartości organizacji
  2. Cele strategiczne i operacyjne, w tym określenie projektów z największym potencjałem fundraisingowym
  3. Wizerunek organizacji wraz ze zdefiniowaniem archetypów marki, grup odbiorców, głównego komunikatu oraz przeanalizowaniem dotychczas prowadzonych działań komunikacyjnych i przygotowaniem listy rekomendacji zmian
  4. Sytuacja finansowa, w tym określenie możliwości inwestycji w fundraising i spodziewanych przychodów (cashflow)
  5. Dotychczasowe działania i rezultaty fundraisingowe, w tym wykorzystywane/sprawdzone narzędzia fundraisingowe. Jako opcję oferujemy ewaluację przeprowadzonych dotychczas kampanii fundraisingowych i szczegółową analiza ich wyników
  6. Zasoby obejmujące zasoby ludzkie tj. aktualny skład zespołu i zestaw posiadanych kompetencji, a także ich braki niezbędne do uzupełnienia oraz zasoby narzędziowe i technologiczne – w tym posiadane/wdrożone narzędzia fundraisingowe

Rekomendacja działań fundraisingowych 

przygotowane we współpracy z zespołem lub przez eksperta, w zależności od poziomu rozwoju fundraisingu w organizacji

  1. Określenie celów fundraisingowych – kwotowo lub/i wskaźnikami wzrostu w poszczególnych kategoriach 
  2. Ustalenie listy narzędzi fundraisingowych FR do wykorzystania/rozwoju/wdrożenia

Harmonogram/plan działania 

na ustalonym poziomie szczegółowości np. kwartał/pół roku/rok, który może zawierać:

  1. Działania do podjęcia w ramach wdrożenia
  2. Cykliczny monitoring i ewaluację wraz z momentami weryfikacji i korekty planów
  3. Podział odpowiedzialności pomiędzy członków zespołu

Budżet kosztowy i estymacja przychodów 

na podstawie działań ustalonych z zespołem oraz zaakceptowanych wskaźników i założeń

 

Dodatkowo w ramach współpracy oferujemy wsparcie w procesie wdrażania strategii w organizacji.

Opracowanie lub aktualizacja wieloletniej strategii rozwoju organizacji (na okres minimum 5 lat) jest działaniem koniecznym do wykonania w ramach realizacji projektów z Priorytetu 1a Zrównoważony rozwój organizacyjny – wsparcie działań misyjnych i rozwoju instytucjonalnego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich 2018-2030, potocznie zwanym „projektem PROO 1a”.

→ Jeśli chciałbyś/chciałabyś aplikować o środki w ramach tego Priorytetu, pomożemy Ci dobrze zaplanować działania.

→ Jeśli jesteś Beneficjentem tego Programu, możemy pomóc Ci w stworzeniu strategii dopasowanej do potrzeb, celów i możliwości Twojej organizacji.