Skip to main content

Statut

Statut uchwalony na zebraniu założycielskim w dniu 28 stycznia 2006 r., zmieniony uchwałami Walnego Zebrania PSF w dniach 17 marca 2006 r., 19 stycznia 2007 r., 28 czerwca 2007 r. i 26 kwietnia 2010 r. i 21 stycznia 2021 r. (tekst jednolity)

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu (PSF), zwane dalej „Stowarzyszeniem”, jest samorządną organizacją obywatelską nie nastawioną na zysk.
 2. Stowarzyszenie działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o Stowarzyszeniach oraz niniejszego statutu i posiada osobowość prawną.
 3. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona. Stowarzyszenie może posługiwać się nazwą skróconą „PSF”.
 4. Nazwa Stowarzyszenia w języku angielskim brzmi: Polish Fundraising Association i jest zastrzeżona. Działając poza granicami kraju, Stowarzyszenie może posługiwać się nazwą przetłumaczoną na inne języki obce.

§ 2

 1. Stowarzyszenie prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, a  siedzibą władz Stowarzyszenia jest miasto Kraków.
 2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza obszarem Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie niezbędnym do realizacji celów statutowych.
 3. Stowarzyszenie może powoływać jednostki terenowe – oddziały, obejmujące zasięgiem działania jedno lub kilka województw. Terenowa jednostka organizacyjna Stowarzyszenia może posiadać osobowość prawną.

 

§ 3

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może korzystać z pracy najemnej, w tym także pracy swych Członków.

II. MISJA I CELE

§ 4

Misją Stowarzyszenia jest działanie dla dobra wspólnego poprzez wspieranie rozwoju fundraisingu w Polsce.

§ 5

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. Wspieranie rozwoju zawodowego oraz integracja środowiska fundraiserów w Polsce.
 2. Ustanawianie i propagowanie najwyższych standardów etycznych w działalności fundraisingowej.
 3. Edukacja w zakresie fundraisingu.

§ 6

Stowarzyszenie realizuje swe cele poprzez:

 1. Organizację szkoleń, staży i konferencji.
 2. Animowanie wymiany doświadczeń pomiędzy fundraiserami w Polsce i za granicą.
 3. Promocję dobrych praktyk w zakresie fundraisingu i realizacji inicjatyw obywatelskich.
 4. Działalność wspomagającą technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i  wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r., w zakresie:
  4.1.    pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób oraz zapewnienia zorganizowanej opieki byłym żołnierzom zawodowym, którzy uzyskali uprawnienie do emerytury wojskowej lub wojskowej renty inwalidzkiej, inwalidom wojennym i wojskowym oraz kombatantom;
  4.2. działalności charytatywnej;
  4.3. podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
  4.4. działalności na rzecz mniejszości narodowych;
  4.5 ochrony i promocji zdrowia;
  4.6. działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
  4.7. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
  4.8. upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
  4.9. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
  4.10. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
  4.11. nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
  4.12. krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;
  4.13. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
  4.14. upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
  4.15. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
  4.16. porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym;
  4.17. upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa;
  4.18. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
  4.19. ratownictwa i ochrony ludności;
  4.20. pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
  4.21. upowszechniania i ochrony praw konsumentów;
  4.22. działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
  4.23. promocji i organizacji wolontariatu.
 5. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów Statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
 6. Stowarzyszenie prowadzi nieodpłatną i odpłatną działalność pożytku publicznego we wszystkich działaniach wymienionych w ust. 1-4.

 

III. CZŁONKOWIE

§ 7

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne, a także podmioty, które posiadają wpis w odpowiednim rejestrze lub ewidencji.
 2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
 3. Podmiot, o którym mowa w ust. 1 może być jedynie Członkiem instytucjonalnym Stowarzyszenia.

§ 8

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. Członków zwyczajnych;
 2. Członków wspierających;
 3. Członków instytucjonalnych;
 4. Członków honorowych.

§ 9

 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, w tym także cudzoziemiec.
 2. Członkiem wspierającym może być osoba prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową, rzeczową lub inną. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
 3. Członkiem instytucjonalnym może być podmiot, który posiada stosowny wpis w rejestrze sądowym lub innym, albo w odpowiedniej ewidencji urzędowej i który zadeklaruje na rzecz Stowarzyszenia jakąkolwiek pomoc, w tym finansową.
 4. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia, która wniosła wkład w rozwój idei i realizację celów Statutowych Stowarzyszenia.
 5. Członków zwyczajnych przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie pisemnej rekomendacji dwóch członków Stowarzyszenia.
 6. Członków wspierających i instytucjonalnych przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie pisemnej rekomendacji Komisji Etyki.
 7. Tytuł członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu i opinii komisji Etyki.

§ 10

 1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo do:
  1.1. czynnego i biernego prawa wyborczego w wyborach do wszystkich władz Stowarzyszenia;
  1.2. uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków;
  1.3. wypowiadania się i wyrażania opinii we wszelkich kwestiach dotyczących działalności Stowarzyszenia;
  1.4. uczestniczenia we wszelkich formach działania służących realizacji celów Statutowych Stowarzyszenia;
  1.5. korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia;
  1.6. uczestnictwa w kształtowaniu i realizacji programu Stowarzyszenia.
 2. Członek zwyczajny Stowarzyszenia obowiązany jest do:
  2.1. uczestniczenia w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów;
  2.2. przestrzegania Statutu, Kodeksu Etycznego, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;
  2.3. regularnego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia.

§ 11

 1. Członek wspierający i instytucjonalny, pod warunkiem posiadania statusu organizacji „non profit”, posiada prawa określone  § 10 ust. 1 z wyjątkiem biernego prawa wyborczego.
 2. Członek wspierający i instytucjonalny ma prawo brać udział – z głosem doradczym – w Statutowych władzach Stowarzyszenia.
 3. Członek wspierający i instytucjonalny posiada obowiązki określone w § 10 ust. 2.
 4. Członek honorowy Stowarzyszenia ma wszystkie uprawnienia przysługujące Członkom zwyczajnym za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.
 5. Członek honorowy jest zwolniony z opłacania składek i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia.

§ 12

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

1.1. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań odnośnie Stowarzyszenia;

1.2. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez Członka wspierającego albo skreśleniu z rejestru lub ewidencji wpisu przez Członka instytucjonalnego;

1.3. skreślenia z listy członków z powodu zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań;

1.4. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu;

1.5. wykluczenia przez Komisję Etyki z powodu:

1.5.1. łamania Statutu;

1.5.2. łamania Kodeksu Etycznego Polskiego Stowarzyszenia Fundraisingu;

1.5.3. nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia;

1.5.4. notorycznego niebrania udziału w pracach Stowarzyszenia; na pisemny wniosek 2 członków Zarządu z wyżej wymienionych powodów.

2. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1.3 orzeka Zarząd, natomiast w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1.5 orzeka Komisja Etyki,  podając przyczyny skreślenia lub wykluczenia.

 

IV.  ORGANY STOWARZYSZENIA

§ 13

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie;
 2. Zarząd;
 3. Komisja Rewizyjna;
 4. Komisja Etyki.

§ 14

1. Kadencja Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Komisji Etyki Stowarzyszenia trwa 3 lata.

2. Za wyjątkiem wyborów władz pierwszej kadencji, gdzie dopuszcza się głosowanie jawne, wybór Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Komisji Etyki odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów obecnych członków Walnego Zebrania.

3. Walne Zebranie Członków może odbywać posiedzenia i podejmować uchwały w trybie elektronicznym.

4. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności przynajmniej połowy członków.

4A. Organy Statutowe: Zarząd, Komisja Etyki i Komisja Rewizyjna mogą odbywać posiedzenia elektroniczne oraz podejmować uchwały w drodze głosowania elektronicznego.

4A.1. Głosowanie elektroniczne organizuje przewodniczący głosującego organu lub inny upoważniony przez niego członek tego organu, przesyłając do uczestników głosowania drogą elektroniczną temat głosowania, a następnie zliczając oddane głosy.

4A.2. Organizator głosowania elektronicznego przesyła uczestnikom tego głosowania protokół końcowy.

4A.3. (skreślony)

5. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów, przy obecności ponad połowy członków (kworum), chyba, że Statut stanowi inaczej. Na podstawie uchwały pełnego składu Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.

6. Uchwały Komisji Etyki podejmowane są w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej ponad połowy członków (kworum), chyba, że Statut stanowi inaczej. Na podstawie uchwały pełnego składu Komisja Etyki może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.

§ 15

1.W przypadku ustąpienia, odwołania, lub ustania członkostwa w Stowarzyszeniu w trakcie trwania kadencji Członka Zarządu, Komisji Etyki, lub Komisji Rewizyjnej, skład osobowy tego organu jest uzupełniany poprzez dokooptowanie nowego Członka spośród członków Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem ust. 2-4.

2. Dokooptowanie nowego członka Zarządu, Komisji Etyki, lub Komisji Rewizyjnej jest dokonywane przez organ Stowarzyszenia, którego członek ustąpił, został odwołany, lub ustało jego członkostwo w Stowarzyszeniu.

3. Liczba członków Zarządu, Komisji Etyki, lub Komisji Rewizyjnej dokooptowanych w trakcie kadencji nie może przekroczyć połowy stanu osobowego organu Stowarzyszenia, którego dotyczy kooptacja.

4. W przypadku, gdy dokooptowanie nowego członka Zarządu, Komisji Etyki, lub Komisji rewizyjnej nie jest możliwe, w tym również z powodu określonego w ust. 3, zastosowanie ma § 19 ust. 1pkt 1.4.

 

Walne Zebranie

§ 16

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
  2.1. z głosem stanowiącym – Członkowie zwyczajni;
  2.2 z głosem stanowiącym (z wyjątkiem biernego prawa wyborczego) – Członkowie wspierający;
  2.3 z głosem doradczym – Członkowie instytucjonalni;
  2.4 z głosem doradczym- Członkowie honorowi.

§ 17

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje się przynajmniej raz na trzy lata.
 3. Walne Zebranie Członków jest prawomocne w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do udziału w nim (kworum). W przypadku braku kworum w pierwszym terminie, Zarząd zwołuje Walne Zebranie w drugim terminie, nie później niż 1 godzinę po terminie pierwszym. W drugim terminie Walne Zebranie jest prawomocne bez względu na liczbę obecnych członków.

3A. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, z zastrzeżeniem §14 ust. 2 i §31 ust. 1 i 2.

 • Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
 • Obradami Walnego Zebrania kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący, dwaj sekretarze.
 • Prezydium Walnego Zebrania wybierane jest w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.

§ 18

Do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zebrania w szczególności należy:

 1. uchwalenie Statutu i jego zmian;
 2. uchwalenie Kodeksu Etycznego Polskiego Stowarzyszenia Fundraisingu i jego zmian;
 3. wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem § 15;
 4. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia;
 5. udzielanie absolutorium Zarządowi;
 6. ustalanie wysokości składek członkowskich;
 7. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.
 8. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu.

 

§ 19

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd, z zastrzeżeniem §23 ust. 4:
  1.1. z własnej inicjatywy;
  1.2. na żądanie Komisji Rewizyjnej;
  1.3. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 Członków zwyczajnych.
  1.4 w wypadku przewidzianym w §15 ust.4. statutu.
 2. Zarząd jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w ciągu miesiąca od dnia otrzymania żądania lub wniosku określonego w ust. 1 pkt 1.2 i 1.3. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków zgodnie z ust. 1 pkt.1.4 powinno nastąpić niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca od chwili wystąpienia zdarzeń opisanych w §15.
 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

 

Zarząd

§ 20

 1. Zarząd jest naczelną władzą Stowarzyszenia. Kieruje on całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.
 2. Zarząd składa się z 3 do 5 członków.
 3. Osobami uprawnionymi do reprezentowania Zarządu są wszyscy członkowie Zarządu.
 4. Zasady działania Zarządu ustala regulamin uchwalony przez Zarząd.
 5. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż 4 razy w roku.

 

§ 21

Do zakresu działania Zarządu należy:

 1. realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków;
 2. uchwalanie budżetu Stowarzyszenia;
 3. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia;
 4. podejmowania decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań;
 5. podejmowanie decyzji w sprawie podjęcia działalności gospodarczej;
 6. podejmowanie uchwał w zakresie zatrudniania i zwalniania pracowników;
 7. ustalanie regulaminu wynagrodzeń pracowników Stowarzyszenia;
 8. podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego;
 9. podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania Członków;
 10. uchwalanie regulaminów przewidzianych w Statucie;
 11. zwoływanie Walnego Zebrania Członków;
 12. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków;
 13. zatwierdzanie sprawozdania finansowego.

 

Komisja Rewizyjna

§ 22

 1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków.

 

§ 23

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia;
 2. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli;
 3. prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd z jego Statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu;
 4. zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym Statutem;
 5. składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium naczelnym władzom Stowarzyszenia;
 6. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

§ 24

 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
 3. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia wszystkich szczebli złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

 

Komisja Etyki

§ 25

Komisja Etyki jest powołana przez Walne Zebranie dla promowania i nadzorowania standardów etycznych w działalności Stowarzyszenia. Składa się z 3 do 5 członków wybranych przez Walne Zebranie Członków spoza członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

 

§ 26

 1. Komisja Etyki opiniuje deklaracje członkowskie kandydatów pragnących wstąpić do Stowarzyszenia ze statusem członka wspierającego i instytucjonalnego.
 2. Rozpatruje i rozstrzyga sprawy członków Stowarzyszenia w zakresie:
  a. naruszenia przez członków Stowarzyszenia obowiązków wynikających ze Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia;
  b. sporów powstałych między członkami Stowarzyszenia na tle praw i obowiązków wynikających z ich przynależności do Stowarzyszenia.

 

 

§ 27

Komisja Etyki może orzekać następujące kary:

 1. upomnienie;
 2. wykluczenie ze Stowarzyszenia;
 3. skierowanie do Walnego Zebrania wniosku o pozbawienie tytułu członka honorowego.

Od orzeczenia Komisji Etyki przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania w terminie 30 dni od daty dostarczenia odpisu orzeczenia.

 

V.  MAJĄTEK I FUNDUSZE

§ 28

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 29

 1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
  1.1. składki członkowskie;
  1.2. darowizny, zapisy i spadki;
  1.3. wpływy z działalności Statutowej Stowarzyszenia: dochody z własnej działalności, dochody z majątku Stowarzyszenia;                                            1.4. dotacje i granty.
 2. Szczegółowe zasady wpłacania składek określa Zarząd w regulaminie składek.
 3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami państwowymi.

§ 30

Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia we wszystkich sprawach upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu łącznie.

 

VI.  ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§ 31

 1. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
 3. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w Statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 r. Nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami).